Ako vznikne dlh na Sociálnej poisťovni?

ODBORNÉ | 23. januára 2020

Dlh na Sociálnej poisťovni môže vzniknúť:

  • Neplatením poistného
  • Platením poistného v nižšej sume
  • Platením poistného s omeškaním
  • Neuvedením správneho variabilného, špecifického a konštantného symbolu
  • Predpísaním penále za nižšiu platbu, resp. za platbu s omeškaním
  • Uložením pokuty

AKO SA ZISTÍTE ČI MÁTE DLH?

Sociálna poisťovňa vedie verejný elektronický zoznam dlžníkov na svojej webovej stránke, ktorý je aktualizovaný 4 krát v priebehu mesiaca. Ak máte dlh voči Sociálnej poisťovni bude vám doručené rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy poistného, penále, alebo o uložení pokuty.

Ak dlžník nezaplatí dlžnú sumu v danej lehote, ani sa proti rozhodnutiu neodvolá, a ani nepožiada o splátkový kalendár, Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávku z úradnej moci tzv. správnym výkonom alebo pohľadávku postupuje exekútorovi, resp. do mandátnej správy.

AKÉ NÁSLEDKY MÁ NEZAPLATENIE ALEBO ONESKORENÉ ZAPLATENIE DLHU?

Čím neskôr dlžné poistné zaplatíte, tým vyššie bude penále, ktoré je vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti do dňa úhrady poistného.