Povinnosť konateľa s.r.o. aktualizovať údaje v Obchodnom regitri (zmena adresy, zmena priezviska), sankcie za nesplnenie – časť I.

SRO | 30. augusta 2020

V zmysle zákona o obchodnom registri (č.530/2003 Z.z. §5 ods.5) je konateľ povinný aktualizovať údaje v obchodnom registri do 30 dní odo dňa, kedy došlo k účinkom právnej skutočnosti. Ak sa tak nestane, obchodný register môže uložiť pokutu až do výšky 3 310 EUR konateľovi spoločnosti (POZOR – pokuta bude uložená nie spoločnosti ale priamo konateľovi, ktorý si túto povinnosť zanedbal).

V praxi ide o to, že v prípade, keď dôjde k zmene priezviska (napr. z dôvodu vydaja spoločníka, alebo konateľa), alebo zmene adresy (napr. z dôvodu zmeny trvalého bydliska spoločníka, alebo konateľa) je konateľ povinný túto zmenu na základe návrhu a doloženia príslušných listín aktualizovať na obchodnom registri.

Neaktuálne údaje môžu spôsobiť problémy aj v každodennom živote konateľa spoločnosti (napr. banka, alebo úrad, kde bude potrebné pre overenie identifikácie doložiť občiansky preukaz konateľa, môže poukázať na to, že údaje konateľa na občianskom preukaze sa nezhodujú s údajmi na výpise z obchodného registra). A je potrebné vedieť, že od 01. 07. 2016 novou právnou úpravou v civilnom mimosporovom poriadku, už nielen konateľ, ale akákoľvek osoba (napr. „dobrý sused“) môže podať podnet na obchodný register o zosúladenie spomenutých údajov. Obchodný register takto po preverení zistí, že konateľ si horeuvedenú povinnosť nesplnil.