Kde požiadať o výpis z obchodného, živnostenského registra a z registra občianskych združení?

SROŽIVNOSŤ | 11. mája 2024

Spoločnosť, živnostník, ako aj občianske združenie pri vykonávaní svojej činnosti potrebuje pri rôznych situáciách výpis informatívny alebo výpis použiteľný na právne účely. Tento výpis je možné získať nasledovne:

Výpis z obchodného registra – pre S. R. O.

informatívny výpis (nepoužiteľný pre právne úkony) je možné vyhľadať a vytlačiť zo stránky – obchodného registra:

oficiálny výpis (použiteľný pre právne úkony) je možné vyžiadať:

  • notár – osobne (poplatok 1,33 € / strana výpisu)
  • pošta – osobne (poplatok 4,- €)
  • obchodný register – osobne (poplatok 6,50 €)
  • www.slovensko.sk – elektronicky – výpis je doručený žiadateľovi do jeho elektronickej schránky (poplatok 0,- €)

Výpis zo živnostenského registra – pre živnostníka a S. R. O.

informatívny výpis (nepoužiteľný pre právne úkony) je možné vyhľadať a vytlačiť zo stránky – živnostenského registra:

oficiálny výpis (použiteľný pre právne úkony) je možné vyžiadať:

  • živnostenský úrad – osobne (poplatok 3,- €)
  • www.slovensko.sk elektronicky – výpis je doručený žiadateľovi do jeho elektronickej schránky (poplatok 0,- €)

Poznámka: Živnostenské osvedčenie vydané živnostenským úradom pri prvozápise už živnostenský úrad opätovne nevydá, možné je požiadať len o výpis zo živnostenského registra.

Výpis z registra občianskych združení

informatívny výpis (nepoužiteľný pre právne úkony) je možné vyhľadať a vytlačiť zo stránky – register mimovládnych neziskových organizácií:

oficiálny výpis (použiteľný pre právne úkony) – je možné vyžiadať na základe žiadosti, ktorú je potrebné doručiť resp. zaslať:

  • elektronicky cez www.slovensko.sk
  • osobne alebo poštou: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, 826 86 Bratislava, Drieňová 22.
  • Výpis zašle MV SR v elektronickej podobe do elektronickej schránky žiadateľa (poplatok 2,50 €). V prípade požiadavky na papierový výpis – tento zašle MV SR poštou do 30 dní, ale LEN ak je v žiadosti uvedená požiadavka na vyhotovenie „konverzie výpisu do listinnej podoby“ (poplatok 5,- €)