Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

od 50 €

uvedené ceny sú bez DPH

všetko potrebné vybavíme za Vás
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

MALÁ ZMENA
50 € +DPH
+ súdny poplatok 50 €

jedna alebo viac z uvedených zmien súčasne

 • zmena obchodného mena
 • zmena sídla
 • zmena osobných údajov (adresa, priezvisko)
 • odvolanie a menovanie konateľa
 • rozšírenie / výmaz predmetu činnosti

VEĽKÁ ZMENA
100 € + DPH
+ súdny poplatok 50 €

jedna alebo viac z uvedených zmien súčasne

 • zmena obchodného mena
 • zmena sídla
 • zmena osobných údajov (adresa, priezvisko)
 • odvolanie / menovanie konateľa
 • rozšírenie / výmaz predmetu činnosti

PLUS:

 • prevod obchodného podielu (zmena spoločníka)
 • zvýšenie základného imania

Cena môže byť v individuálnych prípadoch navýšená, ale vždy až po vzájomnej dohode s objednávateľom.

základná charakteristika zmien v spoločnosti s ručením obmedzeným (spoločnosť):

 • O zmenách v spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
 • Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
 • V prípade zmeny osobných údajov (zmena mena, adresy), musia byť už tieto zmenené aj v občianskom preukaze.
 • Základné pojmy : zmena obchodného mena (nemôže byť totožné s obchodným menom už registrovaným na obchodnom registri. POZOR – zmenené veľké a malé písmeno, iný dodatok za obchodným menom, čiarky, bodky pomlčky a medzery – pri obchodnom mene, obchodný register neuzná ako iné obchodné meno), zmena sídla (je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorého obchodný register preverí) zmena predmetu činnosti (aktuálny zoznam si stiahnite na našej stránke v sekcii FORMULÁRE. POZOR – správne znenie predmetu činnosti je uvedené pri 4 – miestnom čísle).
 • Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Spoločnosť s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.

 • Nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať daňové a colné nedoplatky, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov finančnej správy.
  TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: https://www.financnasprava.sk/
 • Nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať nedoplatky na sociálnom poistení, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov sociálnej poisťovni.
  TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: https://www.socpoist.sk/
 • UPOZORNENIE: Účinnosťou novely obchodného zákonníka od 01.10.2020 nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu a ani konateľ s .r. o. , nemôže byť osoba, voči ktorej je vedené exekučné konanie, t.j. nemôže byť evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku.
  TU si prekontrolujte, či sa v registri nenachádzate: https://obcan.justice.sk/
  Pokiaľ dôjde k odmietnutiu návrhu obchodným registrom na zápis zmeny s. r. o. z dôvodu, že nadobúdateľ, prevádzateľ obchodného podielu, alebo konateľ je evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku, bude možné podať námietku voči nevykonaniu zápisu, až po tom, ako osoba v tomto registri nebude evidovaná.

Zoznamy živností:

Postup zmien v s.r.o.

VY vyplníte a zašlete nám formulár

formulár stiahnete kliknutím sem , požadované údaje vyplníte priamo do neho

Virtuálne sídlo

pokiaľ máte záujem o poskytnutie virtuálneho sídla, vyberte si adresu a balík služieb a následne nám to vypíšte do formuláru
virtuálne sídlo Bratislava
virtuálne sídlo Liptovský Mikuláš
virtuálne sídlo Nitra
virtuálne sídlo Košice

MY Vám zašleme faktúru

po uhradení Vám zašleme vyhotovené dokumenty na Váš email

VY podpíšete dokumenty

dokumenty podpíšete a overíte pri notárovi, matrike, alebo podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEPom) a zašlete nám ich emailom, alebo poštou

MY podáme podania na príslušné úrady

do cca 10 pracovných dní bude zmena Vašej s.r.o. zapísaná a zašleme Vám elektronický výpis Vašej s.r.o.
Vami doručené dokumenty v zmysle platných predpisov skartujeme.

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás