Ako založiť s.r.o. v roku 2024

Nezaradené | 17. januára 2024

Obchodná spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie. Najpoužívanejšou formou spoločnosti je  spoločnosť s ručením obmedzeným.

spoločnosť s ručením obmedzeným
(ďalej len „spoločnosť“, alebo „s.r.o.“)

Založte si s.r.o. u nás za 199 EUR (vrátane poplatku) a všetko urobíme za vás – najlacnejšie zakladanie s.r.o.

advokátska kancelária JUDr. Stanislav Rešutík

kontaktná osoba – JUDr. Ivan Gbúr – špecializácia obchodné právo  

AKO ZALOŽIŤ s.r.o.

 1. Určte si spoločníkov a konateľov, obchodné meno s.r.o., sídlo s.r.o., predmety činnosti s.r.o.
 2. Spíšte zakladateľskú listinu, resp. spoločenskú zmluvu (pri viacerých spoločníkoch) a ďalšie potrebné listiny.
 3. Podajte návrh na vydanie živnostenského oprávnenia na príslušnom živnostenskom úrade.
  Podanie môžete realizovať osobne, alebo elektronicky cez www.slovensko.sk
  POTREBNÉ DOKLADY:
  Zakladateľská listina resp. spoločenská zmluva, pri zahraničnej osobe výpis z registra trestov, prípadne povolenie k pobytu, prípadne splnomocnenie.
 4. POPLATKY:
  Osobne: 5 eur za voľnú živnosť, 15 eur za remeselnú a viazanú živnosť.
  Elektronicky: bezplatne za voľnú živnosť, 7,50 eur za remeselnú a viazanú živnosť.
 5. Podajte návrh na vykonanie zápisu s.r.o. na obchodnom registri.
  Podanie môžete realizovať len elektronicky cez www.slovensko.sk
  potrebné doklady:
  Zakladateľská listina resp. spoločenská zmluva, živnostenské osvedčenie, vyhlásenie správcu vkladu, súhlas so sídlom, vyhlásenie jediného spoločníka, vyhlásenie konateľa, pri zahraničnej osobe prípadne povolenie k pobytu, prípadne splnomocnenie.
  POPLATKY:
  Elektronicky:  150 eur

Od januára 2024 je možnosť podania návrhu do obchodného registra pre založenie s.r.o. priamo cez externého registrátora – notára, ktorý Vám po doložení všetkých horeuvedených dokladov – živnostenského osvedčenia a návrhu zápisu s.r.o. do obchodného registra, vykoná zápis s.r.o. obratom.

POPLATKY:

Cca 150 eur + DPH

SPOLOČNÍK s.r.o.

Pred založením s.r.o. je potrebné určiť spoločníka s.r.o. Spoločnosť môže založiť jedna alebo viac osôb – spoločníkov. Spoločník môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. s.r.o. zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky s.r.o. do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

UPOZORNENIE:

 1. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch s.r.o. Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej s.r.o.
 2. Spoločník s.r.o. nemôže byť osoba vedená v registri dlžníkov sociálnej poisťovni, v registri dlžníkov finančnej správy, v registri exekúcií.
 3. Minimálny vklad spoločníka musí byť aspoň 750 eur.

KONATEĽ s.r.o.

Pred založením s.r.o. je potrebné určiť konateľa s.r.o. Spoločnosť, koná prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorými sú jeden alebo viacerí konatelia. s.r.o. (aj jednoosobová) musí mať spoločníka, ale aj konateľa. Môže, ale nemusí to byť tá istá osoba. Konateľ neručí za záväzky s.r.o., ale zodpovedá sa s.r.o. za škodu, ktorú jej spôsobil.

UPOZORNENIE: 

 1. Konateľ s.r.o. musí byť plnoletý a spôsobilý k právnym úkonom.
 2. Konateľ s.r.o. musí byť bezúhonný. Pokiaľ ide o občana inej krajiny, je potrebné doložiť úradne preložený výpis z registra trestov, v prípade, že ide o občana, ktorý má povolenie k pobytu na území Slovenskej republiky viac ako šesť mesiacov, postačuje výpis z registra trestov zo Slovenskej pošty.
 3. Konateľ s.r.o. musí byť občanom Slovenskej republiky, Európskej únie, občanom krajín OECD, alebo musí mať povolenie k pobytu na území Slovenskej republiky.
 4. Konateľ s.r.o. nemôže byť osoba vedená v registri exekúcií.

OBCHODNÉ MENO s.r.o.

Pred založením s.r.o. je potrebné vybrať obchodné meno s.r.o. Obchodné meno spoločnosti (názov spoločnosti) musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“ postačí však skratka „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“ (používané najčastejšie).

UPOZORNENIE: 

 1. Obchodné meno spoločnosti nemôže byť totožné s takým, aké už je zapísané v obchodnom registri. Odlišnosť v dodatku obchodného mena, totožnosť nevylučuje. (napr. ALIBI s. r. o. / ALIBI a. s. je stále totožné) Totožné obchodné meno obchodný register nezapíše.
 2. Obchodné meno spoločnosti nemôže byť ani zameniteľné s takým, aké už je zapísané v obchodnom registri. Odlišnosť v znakoch v obchodnom mene: veľké, malé písmená, bodky, pomlčky zameniteľnosť nevylučuje. (napr. ALIBI s. r. o. / A.L.I.B.I. s. r. o. / ALI-BI s. r. o. / alibi s. r. o. je stále zameniteľné) Zameniteľné obchodné meno obchodný register nezapíše.

SÍDLO s.r.o.

Pred založením s.r.o. je potrebné určiť sídlo s.r.o. Sídlo s.r.o. je adresa, ktorú má s.r.o. zapísanú v obchodnom registri. Zvyčajne si s.r.o. zapisuje ako sídlo adresu spoločníka. Pokiaľ ale s.r.o. nemá možnosť zabezpečiť si vlastné sídlo z akéhokoľvek dôvodu, alternatívou je  zabezpečenie virtuálneho sídla, v takomto prípade sú všetky úrady miestne príslušné k danej adrese.

UPOZORNENIE:  

 1. s.r.o. musí doložiť k zápisu sídla do obchodného registra písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jeho overeným podpisom.
 2. Písomný súhlas s overeným podpisom väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti sa vyžaduje, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti.

PREDMETY ČINNOSTI s.r.o.

Pred založením s.r.o. je potrebné určiť predmety činnosti s.r.o. Spoločnosť si zvolí predmety podnikania (živnosti), ktoré plánuje vykonávať. Predmety činnosti (živnosti) sú rozdelené na:

 1. Voľné živnosti. Ide o predmety činnosti, ku ktorým nie je potrebné dokladovať žiadne potrebné doklady. Napr. „Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)“.
 2. Remeselné živnosti. Ide o predmety činnosti vyžadujúce si vyučenie v odbore. Napr. „Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických“ (potrebný výučný list elektrikára).
 3. Viazané živnosti. Ide o predmety činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť. Napr. „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov“ (potrebné dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky).

Založte si s.r.o. u nás za 199 EUR (vrátane poplatku) a všetko urobíme za vás – najlacnejšie zakladanie s.r.o .

advokátska kancelária JUDr. Stanislav Rešutík

kontaktná osoba – JUDr. Ivan Gbúr – špecializácia obchodné právo