Zásady ochrany osobných údajov

Tieto podmienky vysvetľujú, akými zásadami ochrany osobných údajov sa riadime pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“).Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr

 1. Účel spracúvania osobných údajov
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania právnej služby a vykonávania advokátskeho povolania, plnenia rôznych zákonných, stavovských a zmluvných povinností a za účelom ochrany Vašich oprávnených záujmov a iných osôb.
 2. Údaje spracovávané správcom
  Spracúvame nasledujúce kategórie Vašich osobných údajov: Identifikačné údaje, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, iné informácie poskytované na stránke www.najlacnejsiezakladaniesro.sk
 3. Právny základ spracúvania osobných údajov
  Spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov a to na zaslaním formuláru zo stránky www.najlacnejsiezakladaniesro.sk, alebo e-mailu.
 4. Sprístupnenie osobných údajov
  Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, iným spoločnostiam patriacim do našej skupiny, našim účtovným poradcom, naším profesionálnym poradcom (napr. audítorom), Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania), poskytovateľom doručovaných služieb alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb a spoločnostiam poskytujúcim informačné služby napr. Google, Inc., Meta Platforms Ireland Limited. Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
 5. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
  Zabezpečuje bezpečnosť a ochranu Vašich osobných údajov, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu, zneužitiu, stratám alebo zničeniu. Na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany Vašich osobných údajov sa používajú vhodné technické a organizačné opatrenia.
 6. Kontaktné údaje správcu
  JUDr. Stanislav Rešutík, Sídlo: SR, 977 01 Brezno, Nám. M.R. Štefánika 29/36, IČO: 45 028 559, Registrácia: zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod číslom 5032, kontakt: info@zmenysro.sk
 7. Vaše práva
  • Na základe GDPR máte nasledujúce práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:
  • Právo na prístup k osobným údajom: máte právo získať informácie o tom, ako sú Vaše osobné údaje spracúvané a ako sú spracúvané.
  • Právo na opravu:  máte právo požiadať o opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov.
  • Právo na vymazanie: máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú  potrebné na účely, pre ktoré boli pôvodne zhromaždené.
  • Právo na obmedzenie spracúvania:  máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
  • Právo na prenositeľnosť údajov: máte právo požiadať o prenos Vašich osobných údajov do iného systému spracúvania.
  • Právo namietať: máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu.
  • Ak si želáte uplatniť nejaké z týchto práv, môže kontaktovať správcu:
  • JUDr. Stanislav Rešutík, Sídlo: SR, 977 01 Brezno, Nám. M.R. Štefánika 29/36, IČO: 45 028 559, Registrácia: zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod číslom 5032, kontakt: info@zmenysro.sk
 8. Spracúvanie súborov cookies
  Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Naše webové stránky používajú súbory cookie na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka. Hoci cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok vyšší komfort. Tieto súbory cookies môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia. Informácie týkajúce sa súborov cookies sa nepoužívajú na to, aby Vás osobne identifikovali. Tieto súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.
 9. Zasielanie Newslettera
  Zaslaním formuláru a e-mailu sa prihlásite k bezplatnému odoberaniu právnych noviniek formou ich zasielania na Váš e-mail a udeľujete nám tým súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov pre účel zasielania Newslettera. Pre tento účel súhlasíte so zaradením do databázy e-mailových adries nás ako správcu a ich následným využitím za účelom zasielania právnych noviniek a informácií. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 10. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov
  Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Akékoľvek zmeny budú publikované na webovej stránke www.najlacnejsiezakladaniesro.sk Týmito zásadami ochrany osobných údajov sa zaväzujeme zabezpečovať, aby ste boli informovaní o tom, ako sa Vaše osobné údaje spracúvajú a chránia.