Živnosť – základné pojmy jednou vetou /5

ŽIVNOSŤ | 30. januára 2020

NÁLEŽITOSTI OHLÁSENIA ŽIVNOSTI (resp. čo je potrebné uviesť v žiadosti)

Osoba ktorá chce prevádzkovať živnosť, je povinná ohlásiť to živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby

Slovenská FYZICKÁ OSOBA v ohlásení uvedie:

  1. meno a priezvisko, titul, bydlisko, rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo
  2. obchodné meno
  3. predmet podnikania
  4. IČO, LEN ak už bolo pridelené
  5. miesto podnikania
  6. deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia

Slovenská PRÁVNICKÁ OSOBA v ohlásení uvedie:

  1. obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom a spôsob, akým budú za právnickú osobu konať (samostatne, spoločne..)
  2. IČO, LEN ak už bolo pridelené
  3. predmet podnikania,
  4. deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia

V ohlásení sa uvedú aj (LEN v prípade ohlásenia viazanej a remeselnej živnosti) osobné údaje a rodné číslo osoby ustanovenej za zodpovedného zástupcu