POVINNÝ ZÁPIS RODNÉHO ČÍSLA A ČÍSLA OBČIANSKEHO PREUKAZU DO OBCHODNÉHO REGISTRA

ODBORNÉSRO | 3. marca 2021

Doplnenie uvedených identifikačných údajov je povinné pre všetky spoločnosti, zapísané do obchodného registra pred 1. októbrom 2020 (pred poslednou novelizáciou obchodného zákonníka). Pri spoločnostiach zapísaných do obchodného registra po 1. októbri 2020 sa už tieto údaje zapisujú povinne resp. automaticky. Pri cudzincoch, ktorým nebolo na území SR pridelené rodné číslo, sa zapisuje dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo číslo pobytového preukazu.

Aktuálne:

Povinný zápis identifikačných údajov sa zapisuje pri spoločníkovi, konateľovi, členovi dozornej rady, likvidátorovi a prokuristovi spoločnosti.

Povinný zápis identifikačných údajov : dátumu narodenia, rodného čísla (pri osobe slovenskej štátnej príslušnosti), iného identifikačného údaju (pri osobe inej štátnej príslušnosti), IČO (pri právnickej osobe – ktorá je spoločníkov SRO) bol pôvodne terminovaný do 30. septembra 2021. Tento termín bol aktualizovaný – a to tak, že pri návrhu akejkoľvek zmeny do obchodného registra po termíne 30. september 2021 bude spoločnosť, ktorej sa táto povinnosť týka, povinná doplniť zároveň aj uvedené identifikačné údaje.

Najneskôr však do 30. septembra 2022 budú všetky spoločnosti, ktorých sa táto povinnosť týka, povinné doplniť uvedené identifikačné údaje. V prípade, ak nedôjde k doplneniu uvedených identifikačných údajov, obchodný register na najbližší ďalší návrh na zápis zmien nebude prihliadať.

poznámka : Napriek povinnosti vykonať tento zápis, doporučujeme zatiaľ nepodávať samostatný návrh na zápis uvedených identifikačných údajov (nakoľko je aktuálne spoplatnený štandardným poplatkom na zmenu t.j. 33 EUR), ale vykonať tento zápis buď v kombinácií s inými zmenami, alebo počkať. Podľa vyjadrenia ministerky spravodlivosti Mgr. Márie Kolíkovej, ktorá označila povinnosť nahlásiť rodné čísla do obchodného registra za dedičstvo, ktoré našla na ministerstve, ďalej uviedla, že poplatok za zmenu v registri v tomto prípade zruší. „Súčasne hľadám riešenie, ako to urobiť, aby to bolo aspoň sčasti automatizované, to znamená, aby sme čo najviac uľahčili podnikateľom si splniť túto povinnosť“. – Mgr. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR.