Zásadné zmeny v Obchodnom registri od októbra 2020 po novele Obchodného zákonníka a Obchodného registra

SRO | 9. decembra 2020

S účinnosťou od 01.10.2020 sa mení a dopĺňa zákon č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) ako aj zákon č.530/2003 Z.z. (zákon o obchodnom registri). Novela priniesla tieto zmeny :

ZALOŽENIE SRO

 • „Spoločník“ ani „Konateľ“ nemôže byť osoba, voči ktorej je vedené EXEKUČNÉ konanie
  (obchodný register pred zápisom vykoná túto kontrolu  v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Zoznam je verejný, odkaz: https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie.
 • Exekúcia sa tak pridala k doterajším obmedzeniam a to daňovým nedoplatkom a nedoplatkom na sociálnom poistení, ktoré neumožnia osobám vedeným v exekučnom, daňovom a sociálnom registri dlžníkov byť zakladateľom (spoločníkom) v s.r.o.

ZMENY SRO

 • Nový konateľ, prevodca a ani nadobúdateľ obchodného podielu nemôže byť osoba, voči ktorej je vedené exekučné konanie
  (obchodný register pred zápisom vykoná túto kontrolu  v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Zoznam je verejný, odkaz : https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie).
 • Exekúcia sa tak pridala k doterajším obmedzeniam a to daňovým nedoplatkom a nedoplatkom na sociálnom poistení, ktoré neumožnia osobám vedeným v exekučnom, daňovom a sociálnom registri dlžníkov previesť a ani nadobudnúť obchodný podiel v s.r.o.

Súhlas so sídlom

 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom pre s.r.o. musí byť s úradne overeným podpisom. 

VÝMAZ SPOLOČNOSTÍ

Z obchodného registra budú vymazané:

 • Podniky a organizačné zložky zahraničných fyzických osôb (výmazom z obchodného registra ich oprávnenie podnikať nezaniká).
 • Živnostníci,  ktorí sú v obchodnom registri registrovaní len dobrovoľne (výmazom z obchodného registra ich oprávnenie podnikať nezaniká).
 • Osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a predpokladá sa ich úpadok.
 • Osoby, ktoré majú stále evidované základné imanie v slovenských korunách.

Návrh na zápis už len elektronicky

 • Návrh na zápis údajov, zápis zmeny, návrh na výmaz údajov z obchodného registra, je možné podať výhradne elektronicky.

Povinný zápis nových údajov

 • Pri spoločníkoch sa zapisuje dátum narodenia a rodné číslo, resp. IČO
  (UPOZORNENIE : do 30.09.2021 sú konatelia povinní podať návrh na zápis dodatočných údajov do obchodnom registri a doplniť tieto údaje).

Povinný výmaz obmedzenia konania konateľa

 •  Obmedzenie konateľa už nie je možné zapísať do obchodného registra (vzor nesprávneho znenia – po novom : „konatelia sú oprávnení konať samostatne, pričom konateľ Ing. Ján Nový je oprávnený konať samostatne len do výšky 5 000,- EUR, nad túto výšku je konateľ Ing. Ján Nový oprávnený konať len spolu s ďalším konateľom spoločnosti) .
  (UPOZORNENIE : do 30.09.2021 sú konatelia povinní upraviť tieto údaje v obchodnom registri v zmysle platného znenia.)

LIKVIDÁCIA SRO

 • Likvidácia s.r.o. prešla zásadnou zmenou. Novelou sa likvidácia s.r.o. výrazne skomplikovala, proces sa predraží a predlží.
 • Nakoľko proces likvidácie po novele je obsiahlou problematikou, túto Vám priblížime v nasledujúcom samostatnom príspevku.