ZMENA SÍDLA V SRO (2021)
ZMENA MIESTA PODNIKANIA PRI ŽIVNOSTI (2021)

SROŽIVNOSŤ | 7. apríla 2021

Zmena sídla v SRO a zmena miesta podnikania pri živnosti po novelizácií Obchodného zákonníka od 01.10.2020 má nové pravidlá.

Sídlom spoločnosti

je adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri. Pri zmene sídla spoločnosti je potrebné obchodnému registru zdokladovať oprávnenie spoločnosti k zápisu nového sídla.

  • Ak je spoločnosť vlastníkom nehnuteľnosti, tento vzťah sa preukazuje výpisom z listu vlastníctva.
  • Ak spoločnosť nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je potrebné predložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla alebo nájomnú zmluvu, kde, okrem iného, vlastník nehnuteľnosti musí uviesť, že súhlasí s tým, aby spoločnosť mala sídlo na uvedenej adrese. Podpisy na týchto dokumentoch musia by úradne osvedčené. V prípade, že má nehnuteľnosť viacero spoluvlastníkov, vyžaduje sa písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov.

UPOZORNENIE

Súhlas s overeným podpisom vlastníka nehnuteľnosti je potrebný doložiť aj v prípade, že nové sídlo spoločnosti je trvalým bydliskom spoločníka, alebo konateľa a tento má túto adresu zapísanú v občianskom preukaze.

Sídlo spoločnosti sa považuje za zmenené až zápisom zmeny v obchodnom registri. Prílohy potrebné k zmene sídla na obchodnom registri:

  • rozhodnutie spoločníka, resp. zápisnica valného zhromaždenia
  • úplné znenie zakladateľskej istiny, resp. spoločenskej zmluvy
  • oprávnenie spoločnosti k novému sídlu

Podanie do obchodného registra po novelizácií obchodného zákonníka je možné len elektronicky.

Miestom podnikania fyzickej osoby 

(resp. živnostníka) je adresa, ktorá je ako miesto podnikania zapísaná v živnostenskom registri. V prípade živnostníkov, ktorí podnikajú z domu, je to adresa trvalého bydliska zapísaná v občianskom preukaze.

Zmena miesta podnikania je možná len v prípade, pokiaľ má živnostník zmenenú adresu trvalého pobytu v občianskom preukaze. Súčasne sa s novým miestom podnikania zapíše aj nová adresa živnostníka.

Pokiaľ živnostník chce mať miesto podnikania na inej adrese, ako je adresa jeho trvalého pobytu, je potrebné zdokladovať oprávnenie k zápisu nového miesta podnikania.

  • Ak živnostník nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je potrebné predložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením miesta podnikania alebo nájomnú zmluvu, kde okrem iného vlastník nehnuteľnosti musí uviesť, že súhlasí s tým aby živnostník mal miesto podnikania na uvedenej adrese. Podpisy na týchto dokumentoch musia by úradne osvedčené. V prípade, že má nehnuteľnosť viacero spoluvlastníkov, vyžaduje sa písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov.

Miesto podnikania sa považuje za zmenené až zápisom zmeny v živnostenskom registri.  Zmenu miesta podnikania je možné uskutočniť priamo na príslušnom živnostenskom oddelení, alebo elektronicky. V prípade požiadavky zápisu iného miesta podnikania ako je adresa trvalého bydliska živnostníka, je potrebné doložiť oprávnenie živnostníka k novému miestu podnikania.