POVINNOSŤ OZNÁMENIA ZMENY SPOLOČNÍKA, ADRESY A ČÍSLA OBČIANSKEHO PREUKAZU DO REGISTRA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Nezaradené | 1. februára 2023

REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Register konečných užívateľov výhod je neverejným registrom, ktorý je vedený na príslušnom obchodnom registri a eviduje údaje aktuálne zapísaných spoločníkov, resp. konečných užívateľov výhod s.r.o. (KUV).

Povinnosť pri zmene spoločníka

Pokiaľ v spoločnosti dôjde k zmene spoločníka (KUV) a tento zápis je obchodným registrom úspešne vykonaný, následnou povinnosťou konateľa je vykonať aktualizáciu v registri konečných užívateľov výhod a to podaním samostatného návrhu „návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod“.

Povinnosť pri zmene priezviska a adresy

Pokiaľ v spoločnosti dôjde k zmene adresy spoločníka (KUV) a tento zápis je obchodným registrom úspešne vykonaný, aj v tomto prípade je následnou povinnosťou konateľa vykonať aktualizáciu v registri konečných užívateľov výhod a to podaním samostatného návrhu „návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod“.

Povinnosť pri zmene občianskeho preukazu

Pokiaľ spoločník (KUV) zmení len občiansky preukaz a nedochádza k zmene jeho adresy a priezviska (aktuálna situácia, kde spoločníci museli meniť občianske preukazy z dôvodu končiacej platnosti certifikátov pre KEP podpisovanie), je povinnosťou konateľa vykonať aktualizáciu v registri konečných užívateľov výhod a to podaním samostatného návrhu „návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod“, kde vykoná výmaz neplatného čísla občianskeho preukazu a zapíše správne číslo občianskeho preukazu. Pokiaľ je v s.r.o. viac spoločníkov, zapisuje sa číslo občianskeho preukazu len u toho, ktorého sa zmena občianskeho preukazu týka.

Sankcie za nesplnenie povinnosti

V zmysle zákona o obchodnom registri je konateľ povinný aktualizovať údaje v obchodnom registri do 30 dní odo dňa, kedy došlo k účinkom právnej skutočnosti.

zákon č. 530/2003 Z.z. §11

Registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť a) podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom.

Údaje aktuálne zapísaného KUV je možné dohľadať na stránke štatistického úradu. Stránka štatistického úradu, z dôvodu ochrany osobných údajov, poskytuje len meno a priezvisko aktuálne zapísaného KUV.

Zápis zmeny konečného užívateľa výhod

túto službu Vám vieme poskytnúť za 29,- EUR