Povinnosť zápisu zmeny konečného užívateľa výhod do ORSR

SRO | 28. marca 2024

Povinnosťou konateľa každej S.R.O. zapísanej do obchodného registra pred dátumom 01.11.2018, bolo podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do 31.12.2019. Táto povinnosť sa nevzťahovala na S.R.O., ktoré boli zapísané v registri partnerov verejného sektora (RPVS). Nové S.R.O., ktoré vznikli po 01.11.2018 majú vykonaný zápis konečného užívateľa výhod automaticky pri prvozápise.

UPOZORNENIE – VAŠA NÁSLEDNÁ POVINNOSŤ

Pokiaľ po zápise konečného užívateľa výhod došlo k zmene spoločníka (resp. zmene konečného užívateľa výhod), konateľ S.R.O. má povinnosť túto skutočnosť oznámiť obchodnému registru resp. podať návrh na zmenu konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

V zmysle zákona o obchodnom registri (zákon č. 530/2003 Z.z. §5 ods.5) je konateľ povinný aktualizovať údaje v obchodnom registri do 30 dní odo dňa, kedy došlo k účinkom právnej skutočnosti.

Zápis zmeny konečného užívateľa výhod – túto službu Vám vieme poskytnúť.
Pre využitie služby kliknite na nasledujúce tlačidlo.