Zápis konečného užívateľa výhod /1

SRO | 24. júla 2019

Povinnosť zápisu KÚV prináša novela zákona č. 503/2003 Z.z. o obchodnom registri a vzťahuje sa na všetky obchodné spoločnosti.

  • Obchodné spoločnosti založené PRED 1. novembrom 2018 sú povinné podať návrh na zápis KÚV do obchodného registra s požadovanými údajmi najneskôr do 31.12.2019.
  • Obchodné spoločnosti založené PO 1. novembri 2018 si zápis KÚV do obchodného registra už zapisujú automaticky pri prvozápise.

Za nesplnenie uvedenej povinnosti hrozí pokuta vo výške 3 310,- EUR.

Za konečného užívateľa výhod je považovaná fyzická osoba, ak spĺňa jednu z nasledovných podmienok, pričom pri spoločnom konaní viacerých fyzických osôb postačuje, aby aspoň jednu z nich spĺňali spoločne:

  • má priamy alebo nepriamy podiel (prípadne ich súčet) najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základom imaní vrátane akcií na doručiteľa, alebo
  • má právo ustanovovať, vymenovať alebo odvolať riadiaci, štatutárny, kontrolný alebo dozorný orgán v právnickej osobe – alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov,
  • ovláda právnickú osobu inak, ako je uvedené v predošlých dvoch bodoch,
  • má právo na minimálne 25%-ný hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej činnosti právnickej osoby.