Občianske združenie (OZ) – podmienky registrácie do zoznamu prijímateľov 2%

Nezaradené | 16. septembra 2022

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2%:

 • Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% sa vykonáva u notára spísaním notárskej zápisnice.
 • O registráciu môže požiadať OZ, ktoré vzniklo v predchádzajúcom roku (2021) a skôr, teda OZ založené v tomto roku (2022) o registráciu žiadať nemôže.
 • Registračné obdobie je každý rok od 1. septembra do 15. decembra.
 • Registráciu je potrebné vykonať každý rok opakovane bez ohľadu, či OZ bolo registrované v minulom období.

PODMIENKY registrácie v zmysle príslušného zákona:

 • Podmienky registrácie usmerňuje Zákon o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z.
 • 2% zo zaplatenej dane môže darovať právnická aj fyzická osoba.
 • OZ je povinné spotrebovať prijaté 2% do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli 2% prijaté.
 • Pokiaľ výška prijatých 2% presiahne sumu 3 320,- EUR, OZ má povinnosť do 16 mesiacov od zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov (ktoré zverejňuje finančná správa vždy do 31.januára) uverejniť účel a spôsob použitia 2% v obchodnom vestníku.

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi (OZ) a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom činnosti OZ sú:

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj športu,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,

d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

PODMIENKY registrácie u notára:

 • OZ nemôže byť evidované medzi dlžníkmi Sociálnej a zdravotnej poisťovne a finančnej správy.
 • OZ musí mať zriadený účet v banke.

K registrácií je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 1. stanovy občianskeho združenia,
 2. potvrdenie banky (nie staršie ako 30 dní) o vedení účtu (výpis z účtu nestačí),
 3. zápisnicu o zvolení štatutárneho orgánu (len v prípade, že v registri neziskových organizácií https://ives.minv.sk/rmno/  štatutár nie je uvedený).

Notár od Vás môže požadovať aj ďalšie doklady:

 1. potvrdenie o pridelení IČO,
 2. potvrdenie Sociálnej poisťovne (podľa aktuálneho vyjadrenia SP, toto potvrdenie už nevydáva, notár si preverí bezdlžnosť sám),
 3. potvrdenie zdravotnej poisťovne (nie staršie ako 30 dní), že občianske združenie nemá nedoplatky na poistení.

Potvrdenie DÚ nie je potrebné.

Notár následne vyhotoví notársku zápisnicu (spoplatnenou sumou cca 60,- EUR) a uvedené skutočnosti budú zapísané do Centrálneho registra prijímateľov. Zoznam prijímateľov zverejní Notárska komora do 15. januára nasledujúceho roku.

Registráciu do zoznamu prijímateľov na vykonáme na komplet za Vás (konečná cena 99,- EUR)

REGISTRÁCIA 2% V OZ

Občianske združenia na predaj, ktoré vznikli v r. 2021 a v tomto roku môžu požiadať o registráciu na 2%: https://najlacnejsiezakladaniesro.sk/sluzby/predaj-obcianskych-zdruzeni/