POMOC RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA V „JEDNOOSOBOVEJ“ S.R.O. UŽ NIE JE – NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

ODBORNÉ | 1. júla 2020

1. januára 2020 vstúpila do účinnosti novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Pre spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac jedného spoločníka (tzv. jednoosobové S. R. O.), už môžu bez uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu pracovať rodinní príslušníci tohto spoločníka.

UPOZORNENIE

  • Ide však len o rodinného príslušníka v priamom rade (deti, vnúčatá, rodičia, starí rodičia), o súrodenca alebo manžela, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku, alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.
  • Táto práca musí byť vykonávaná bez nároku na odmenu.
  • Nerozhoduje, koľko má táto S. R. O. zamestnancov.
  • Spoločníkom, samozrejme, môže byť len fyzická osoba, nie firma.

Doposiaľ  táto výnimka platila len  pre živnostníkov, od januára 2020 sa teda rozšírila aj jednoosobové S. R. O.

DEFINÍCIA ZO ZÁKONA

NELEGÁLNA PRÁCA A NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE:

Nelegálnou prácou je závislá práca, ktorú vykonáva pre  zamestnávateľa fyzická osoba, ktorá:

  • nemá so zamestnávateľom uzatvorený pracovnoprávny vzťah,
  • je štátnym príslušníkom tretej krajiny* a nemá tu prechodný pobyt.

Nelegálnym zamestnávaním je využívanie závislej práce zamestnávateľom od:

  • fyzickej osoby, s ktorou nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah;
  • fyzickej osoby, s ktorou má uzatvorený pracovnoprávny vzťah a neprihlásil ju do Sociálnej poisťovne do siedmich dní, najneskôr však do začatia kontroly, ak tá začala do siedmich dní od uplynutia lehoty na prihlásenie do tohto registra;
  • štátneho príslušníka tretej krajiny*, ak tento nemá udelený prechodný pobyt.

*teda krajiny mimo EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, ak nemá povolenie.