OBČIANSKE ZDRUŽENIE – ZALOŽENIE

ODBORNÉ | 14. októbra 2020

PODMIENKY

Podmienky vzniku občianskeho združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

  • Ministerstvo má povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré splní zákonný postup.
  • Ministerstvo registráciu odmietne, ak z predložených stanov vyplýva, že: ide o politickú stranu a politické hnutie, o organizáciu zriadenú na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, alebo o cirkev a náboženské spoločnosti, stanovy nie sú v súlade so zákonom, ide o nedovolené združenie, ciele združenia sú v rozpore s požiadavkami zákona (§ 5).

Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR, ktorá je podmienená doručením návrhu, stanov a zaplatením poplatku vo výške 66,- EUR. Ministerstvo vnútra po registrácií občianskeho združenia zašle potvrdenie o zápise, kde je uvedené IČO a potvrdené stanovy.

NÁVRH

Návrh na registráciu Občianskeho združenia môžu podávať najmenej traja občania (prípravný výbor), z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov.  

STANOVY

         Stanovy upravujú všetky zákonom vyžadované skutočnosti. Musia obsahovať:

  • názov a sídlo,

(názov nemôže byť totožný s iným občianskym združením, ani inou právnickou osobou, sídlo sa na rozdiel od obchodných spoločností nepreukazuje žiadnym súhlasom)

  • cieľ činnosti,

(zákon nedefinuje, čo cieľom byť môže, naopak vymedzuje, čo cieľom byť nemôže, cieľom by mala byť činnosť, ktorou sa občianske združenie bude zaoberať)

  • orgány združenia, spôsob ich ustanovovania,
  • určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia,

(štandardnými orgánmi sú členská rada, ako najvyšší orgán občianskeho združenia a predseda občianskeho združenia, ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia)

  • zásady hospodárenia.

Občianske združenie je právnickou osobou, teda môže konať vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť za svoje konanie. Občianske združenie môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť, ale nemôže to byť jeho hlavným cieľom. V takomto prípade je povinné vybaviť si – živnostenské oprávnenie a registrovať sa na daňovom úrade. Občianske združenie, ktoré je registrované v zozname prijímateľov, je oprávnené byť poberateľom príspevku 2 % z dane z príjmu od iných osôb v zmysle platných predpisov.