Živnosť – základné pojmy jednou vetou /6

ŽIVNOSŤ | 6. apríla 2020

BEZÚHONNOSŤ

je jednou z PODMIENOK získania živnosti

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania

Ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, živnostenský úrad môže vyzvať podnikateľa, aby predložil právoplatný rozsudok o odsúdení. Ak podnikateľ nepredloží rozsudok v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví

Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj zvolený zodpovedný zástupca pri regulovanej činnosti

Pri SRO podmienku bezúhonnosti musí spĺňať konateľ spoločnosti