SRO – základné pojmy jednou vetou /6

SRO | 17. apríla 2020

NEKALÁ SÚŤAŽ

je konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a môže spôsobiť škodu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž je zakázaná

Konanie podnikateľa musí prebiehať v rámci zákonných pravidiel, pokiaľ sa tak nedeje, toto konanie je NEKALOU SÚŤAŽOU

NEKALOU SÚŤAŽOU je:

  1. klamlivá reklama
  2. klamlivé označovanie tovaru a služieb
  3. vyvolávanie nebezpečenstva zámeny
  4. parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa
  5. podplácanie
  6. zľahčovanie
  7. porušenie obchodného tajomstva
  8. ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia