POVINNOSŤ KONATEĽA S.R.O. AKTUALIZOVAŤ ÚDAJE V OBCHODNOM REGITRI (VÝMAZ ZRUŠENÉHO PREDMETU ČINNOSTI) – SANKCIE ZA NESPLNENIE ČASŤ. II

SRO | 14. septembra 2020

Živnostenské úrady priebežne aktualizujú predmety činnosti. Pokiaľ dôjde k zmene zákona a niektorý z predmetov činnosti prestane byť predmetom činnosti v zmysle živnostenského zákona č. 455/1991 Zb., živnostenské úrady tieto predmety činnosti spoločnostiam, ktorých sa uvedená zmena týka, automaticky zrušia. V minulosti boli takto zrušené predmety činnosti týkajúce sa:

  • osobnej dopravy,
  • nákladnej dopravy nad 3,5 tony. (Pre prevádzkovanie týchto predmetom činnosti je po novom potrebná licencia a rozhodnutie príslušného okresného odboru dopravy).

V roku 2020 bol takto zrušený predmet činnosti:

  • dopravná zdravotná služba

S. R. O., ktoré majú takýto predmet činnosti zapísaný v živnostenskom a obchodnom registri, o tomto zrušení ani nemusia vedieť, nakoľko mnohé z nich tento predmet činnosti aktívne nevykonávajú. Povinnosťou S. R. O. je tieto zmeny sledovať a pokiaľ dôjde k zrušeniu takéhoto predmetu činnosti, konateľ S. R. O. je povinný podať návrh na výmaz uvedeného predmetu činnosti z obchodného registra a takto  aktualizovať údaje na obchodnom registri.

V zmysle zákona o obchodnom registri (č.530/2003 Z.z. §5 ods.5) je konateľ povinný aktualizovať údaje v obchodnom registri do 30 dní odo dňa, kedy došlo k účinkom právnej skutočnosti. Ak sa tak nestane, obchodný register môže uložiť pokutu až do výšky 3 310 EUR konateľovi spoločnosti (POZOR – pokuta bude uložená nie spoločnosti ale priamo konateľovi, ktorý si túto povinnosť zanedbal).

Je potrebné vedieť, že od 01. 07. 2016 novou právnou úpravou v civilnom mimosporovom poriadku, už nielen konateľ, ale akákoľvek osoba (napr. „dobrý sused“) môže podať podnet na obchodný register o zosúladenie spomenutých údajov. Obchodný register takto po preverení zistí, že konateľ si horeuvedenú povinnosť nesplnil.