ROZŠÍRENIE PREDMETU ČINNOSTI v s. r. o.

SRO | 12. júna 2020

Postupnosť krokov:

  1. Spoločnosť rozhodnutím spoločníka resp. rozhodnutím valného zhromaždenia rozhodne o rozšírení predmetu činnosti,
  2. spoločnosť na základe žiadosti a rozhodnutia spoločníka resp. VZ požiada príslušné živnostenské oddelenie o vydanie nového živnostenského oprávnenia,
  3. spoločnosť na základe návrhu na zápis zmeny a priložených dokumentov požiada obchodný register o zápis nového predmetu činnosti.

UPOZORNENIE: Vykonávať činnosť v novom predmete podnikania môžete začať dňom vydania živnostenského oprávnenia, zápis do obchodného registra má už len deklaratórny účinok.

Rozšírenie predmetu činnosti je potrebné oznámiť daňovému úradu.