Povinný zápis rodného čísla a dátumu narodenia do Obchodného registra

ODBORNÉSRO | 1. júna 2022

(aktualizované 01.06.2022)

Doplnenie identifikačných údajov je povinné pre všetky spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra pred 1. októbrom 2020, ak tieto údaje obchodným registrom neboli do 31.05.2022 zapísané.

Identifikačné údaje:  

 • rodné číslo
 • dátum narodenia
 • preukaz totožnosti, cestovný doklad alebo doklad o pobyte cudzinca
 • IČO pri SRO

Týkajú sa:

 • spoločníkov (vrátane akcionárov),
 • štatutárnych orgánov (konateľov) alebo členov štatutárnych orgánov,
 • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
 • prokuristov,
 • členov dozorného orgánu,
 • likvidátorov,
 • správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov,
 • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Termíny:

 • 31.05.2022 – ak do tohto termínu identifikačné údaje neboli obchodným registrom zapísané, obchodný register už tento zápis nevykoná automaticky.
 • 30.09.2022 – konečný termín povinnosti konateľa  podať návrh na doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra pre spoločnosť, pri ktorej identifikačné údaje zapísané neboli.
  Za nesplnenie uvedenej povinnosti hrozí pokuta vo výške 3 310,- €.

KONTROLA POVINNOSTI doplnenia IÚ

 • Prekontrolujte si aktuálny výpis obchodného registra Vašej spoločnosti na www.orsr.sk 
 • Pokiaľ sa na výpise z obchodného registra pri spoločníkovi a konateľovi vyskytuje zelený piktogram, máte všetko v poriadku a nie je potrebné nič riešiť. Obchodný register má zapísané všetky potrebné náležitosti.
 • Pokiaľ sa na výpise z obchodného registra pri spoločníkovi alebo konateľovi vyskytuje červený piktogram, je potrebné v termíne najneskôr do 30.09.2022 vykonať doplnenie identifikačných údajov.