Aktuálny počet založených s.r.o.: 7283

Aktuálny počet zmien v s.r.o.: 5327

doplnenie identifikačných údajov v s.r.o. (rodného čísla)

69€

uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

zapíšeme, vybavíme, zaregistrujeme
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

základná charakteristika zápisu identifikačných údajov v spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra (ďalej len IÚ):

  • 30.09.2022 – je konečný termín povinnosti konateľa  podať návrh na doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra pre spoločnosť, pri ktorej identifikačné údaje zapísané neboli.
  • Za nesplnenie uvedenej povinnosti hrozí pokuta vo výške 3 310,- €.
  • Povinnosť zápisu IÚ prináša zákon č. 198/2020 Z. z. a s tým súvisiace právne predpisy. „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady  a pri  likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa spoločníkov sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené“.                 

INFO TU: POVINNÝ ZÁPIS RODNÉHO ČÍSLA A DÁTUMU NARODENIA DO OBCHODNÉHO REGISTRA

  • Identifikačné údaje nebolo možné zapísať do obchodného registra pri žiadnej spoločnosti PRED 01.10.2020, nakoľko zápisový FORMULÁR v tom čase neumožňoval tieto údaje zadať. Pri spoločnostiach vzniknutých PO 01.10.2020 sa IÚ zapisujú už automaticky. Zápis IÚ nemá nič spoločné so zápisom konečného užívateľa výhod, ktorý bol hromadne zapisovaný v roku 2018.

KONTROLA POVINNOSTI doplnenia IÚ

  • Prekontrolujte si aktuálny výpis obchodného registra Vašej spoločnosti na www.orsr.sk 
  • Pokiaľ sa na výpise z obchodného registra pri spoločníkovi a konateľovi vyskytuje zelený piktogram, máte všetko v poriadku a nie je potrebné nič riešiť. Obchodný register má zapísané všetky potrebné náležitosti.
  • Pokiaľ sa na výpise z obchodného registra pri spoločníkovi alebo konateľovi vyskytuje červený piktogram, je potrebné v termíne najneskôr do 30.09.2022 vykonať doplnenie identifikačných údajov.

Postup doplnenia identifikačných údajov

VY vyplníte a zašlete nám formulár

vyplňťe interaktívny online formulár kliknutím sem a požadované údaje vyplníte priamo do neho, alebo použite wordový formulár

MY vyhotovíme dokumenty k zápisu zmeny IÚ do OR

vyhotovené dokumenty Vám zašleme na Váš email spolu s faktúrou

VY podpíšete dokumenty k zápisu zmeny IÚ do OR

zaslané dokumenty podpíšete (podpis nie je potrebné overiť) a zašlete nám ich späť oskenované, alebo poštou

MY podáme podanie k zápisu zmeny IÚ na príslušný obchodný register

cca do 10 pracovných dní bude zápis zmeny IÚ zapísaný, zašleme Vám potvrdenie o vykonaní zápisu

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás