Občianske združenie (OZ) – základné informácie

Nezaradené | 8. septembra 2021

Základná charakteristika vzniku a zrušenia OZ:

 • Podmienky vzniku OZ upravuje zákon č.83/1990 o Združovaní občanov.
 • Návrh na registráciu OZ môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (tzv. prípravný výbor). K návrhu sa prikladajú stanovy OZ.
 • Návrh na registráciu sa podáva MVSR, ktoré po registrácií (reálny termín cca 30 dní po zaslaní príslušných dokumentov a zaplatení poplatku) zašle potvrdenie o zápise s prideleným IČO a potvrdené stanovy.
 • Po doručení potvrdených stanov a potvrdenia o pridelení IČO, OZ zvolá zasadnutie najvyššieho orgánu, na ktorom budú prijatí členovia OZ a budú zvolení funkcionári OZ. 
 • OZ sa zrušuje: a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

založenie Občianskeho združenia za 99 EUR

Príjmy OZ:

 • Členské príspevky: príspevky členov OZ, ktoré sa nezdaňujú.
  • Príjmy z hlavnej činnosti združenia.
  • Granty poskytované podnikateľským sektorom, bankami, nadáciami.
  • Príspevky poskytované štátom, mestami, obcami.
  • Eurofondy.   

OZ a podnikanie:

 • Primárnym cieľom OZ je činnosť zameraná na uplatňovanie záujmov jej členov a iné verejnoprospešné aktivity. OZ môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť za určitých okolností.
 • Podnikateľskú činnosť OZ môže vykonávať len ako sekundárnu činnosť v doplnkovom rozsahu na podporu svojich cieľov.
 • Pokiaľ bude OZ podnikať, musí získať príslušné povolenie (napr. živnostenské oprávnenie) za štandardných podmienok, ako iný podnikateľský subjekt. Po vydaní povolenia musí OZ vykonať registráciu na daňovom úrade, kde mu bude pridelená kartička DIČ. V takomto prípade bude OZ podávať daňové priznanie.
 • Pokiaľ bude mať OZ zapísanú určitú činnosť v stanovách a túto činnosť bude vykonávať, nejde o podnikanie a nie je potrebné žiadať o vydanie živnostenského oprávnenia. Príjmy z tejto činnosti sú oslobodené od dane z príjmov.

OZ a vedenie účtovníctva:

 • OZ je povinné viesť jednoduché účtovníctvo.
 • OZ je povinné viesť podvojné účtovníctvo v určitých špecifických prípadoch (ak OZ podniká, alebo príjem presiahne 200 000 EUR).

OZ a poberanie 2%:

 • Podmienky usmerňuje Zákon o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z.   
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% je podmienkou možnosti poberania 2% a vykonáva sa u notára spísaním Notárskej zápisnice.
 • O registráciu môže požiadať OZ, ktoré vzniklo v predchádzajúcom roku a skôr.
 • Registračné obdobie je každý rok od 1.9. do 15.12. a následne každý rok je potrebné túto registráciu vykonať opätovne.  
 • O registráciu môže požiadať OZ len pokiaľ má v stanovách uvedený niektorý  z cieľov uvedených v príslušnom zákone.

registrácia Občianskeho združenia na 2% za 99 EUR