Živnosť – základné pojmy jednou vetou /3

ŽIVNOSŤ | 19. júla 2019

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

  1. dosiahnutie veku 18 rokov,
  2. spôsobilosť na právne úkony,
  3.  bezúhonnosť (za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania / svoju bezúhonnosť si môžete preveriť tak, že si na pošte vyžiadate svoj výpis z registra trestov)

Pri SRO tieto podmienky musí spĺňať konateľ spoločnosti