READY MADE s. r. o.

SRO | 14. novembra 2021

Ready-made spoločnosť je spoločnosť, ktorá má vydané živnostenské osvedčenie, je zapísaná v obchodnom registri a je registrovaná na daňovom úrade. Spoločnosť nevykonávala žiadnu obchodnú činnosť, je založená výlučne za účelom predaja klientovi.  

Predaj Ready-made spoločností je produkt na predaj, ktorý je bežný po celom svete. Výhodou týchto spoločností je to, že budúci majiteľ sa stáva konateľom tejto spoločnosti odo dňa podpísania dokumentov. Teda, aj keď obchodný register po podaní návrhu vydá výpis o zmene údajov v tejto spoločnosti (v termíne závislom od príslušného obchodného registra) konateľa zapíše spätne, teda ku dátumu, ktorý bol uvedený na dokumentoch. Z dôvodu toho, že zápis konateľa, na rozdiel od iných údajov na obchodnom registri, je už len zápisom deklaratórnym.  

V niektorých prípadoch sa pri predaji spoločností, ktoré majú históriu obchodnej činnosti uvádza tiež, že ide o predaj READY-MADE spoločností. Nejde však o žiadny predaj READY-MADE spoločností, ale  štandardný predaj spoločnosti, o ktorú, v stave v akom je, prejavil kupujúci záujem.

Pri kúpe spoločnosti by mal byť kupujúci obozretný viac, ako pri akejkoľvek inej kúpe. Kupujúci by si mal dôsledne preveriť bonitu a históriu predávajúceho, nakoľko v prípade, že dôjde k predaju spoločnosti a predávajúci zatají akýkoľvek záväzok  v spoločnosti, kupujúci tento nemôže zaprieť a je povinný ho ako právny nástupca uhradiť. Až následne si ho môže vymáhať od predávajúceho.          

ŠTANDARDNÉ PODMIENKY pre nadobúdateľa obchodného podielu a nového konateľa:

  • Nadobúdateľ obchodného podielu nemôže mať daňové a colné nedoplatky, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov finančnej správy, odkaz TU:  https://www.financnasprava.sk/ .
  • Nadobúdateľ obchodného podielu nemôže mať nedoplatky na sociálnom poistení, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov sociálnej poisťovni, odkaz TU: https://www.socpoist.sk/ .
  • Nadobúdateľ obchodného podielu a ani nový konateľ, nemôže byť osoba, voči ktorej je vedené exekučné konanie, t.j. nemôže byť evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku, odkaz TU: https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie .
  • Nadobúdateľ obchodného podielu – fyzická osoba, nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Nadobúdateľ obchodného podielu – právnická osoba, ktorá má spoločníka jediného spoločníka, nemôže byť jediným spoločníkom v inej spoločnosti.
  • Nový konateľ spoločnosti nemôže mať záznam v registri trestov za hospodársky trestný čin.

Základná charakteristika – nami predávaných READY-MADE sro

Pri predaji spoločností spolupracujeme s advokátskymi spoločnosťami, audítormi, účtovnými kanceláriami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú záujem o začatie podnikania v zmysle platných právnych a účtovných predpisov.

Predávame spoločnosti výlučne založené našou spoločnosťou a preto garantujeme ich ekonomický a právny stav. Všetky spoločnosti majú splatené základné imanie, vydané živnostenské osvedčenie, sú zapísané obchodným registrom a registrované príslušným daňovým úradom, teda majú vydanú kartičku DIČ  resp. IČ DPH.   

Primárne si zakladáme na tom, že ide o transparentný (nie diskrétny a utajovaný) predaj spoločností, kde VŠETKY predané spoločnosti sú zverejnené na našej stránke. Vyhradzujeme si právo, v prípade podozrivých skutočností, odmietnuť záujemcu o kúpu spoločnosti.          

NADŠTANDARDNÉ PODMIENKY pre nadobúdateľa obchodného podielu a nového konateľa, pri spoločnostiach, ktoré predáva naša spoločnosť (ktoré zákonodarca nevyžaduje, ale pre našu spoločnosť sú pre transparentnosť predaja nevyhnutné):

  • Nadobúdateľ obchodného podielu alebo sprostredkovateľ je povinný uviesť kontaktné telefónne číslo, na ktorom ho budeme kontaktovať.
  • Pokiaľ je nadobúdateľ obchodného podielu alebo nový konateľ – zahraničná osoba je potrebné, aby kontaktnou osobou bola osoba s pobytom na území SR (s výnimkou Českej republiky). Nadobúdateľ obchodného podielu a nový konateľ nám musí naskenovať doklad totožnosti, kde je uvedená adresa jeho zahraničného pobytu.
  • Úhrada FAKTÚRY za predaj spoločnosti môže byť vyplatená výhradne bezhotovostne a to vkladom alebo prevodom na náš účet. Hotovostná úhrada nie je možná.

Úvaha na záver  

Predaj READY-MADE spoločnosti je štandardným spôsobom nadobudnutia spoločnosti pre osoby, ktoré chcú začať podnikať v krátkom čase a nemajú časový priestor niekoľkých týždňov na to, aby zakladali novú SRO a ešte čakali na registráciu na daňovom úrade.

Samozrejme, ako pri každom segmente podnikania, aj tu sa nájdu podvodníci, ktorí využívajú medzery v zákone, ktoré zákonodarca opomenul. Z nášho pohľadu bolo chybou, že pri novele obchodného zákonníka v októbri 2020, kde zákonodarca uložil povinnosť zápisu povinných identifikačných údajov pre zahraničné osoby, umožnil ako identifikačný údaj, použiť cestovný doklad (kde nie je uvedená adresa bydliska osoby). Podľa nášho názoru jediným identifikačným údajom mal byť doklad totožnosti s adresou bydliska osoby. Tento doklad mohol naviac požadovať priložiť k návrhu, tak, ako je to napr. pri zápise konateľa – zahraničnej osoby s povolením pobytu na území SR (ide o osoby s bydliskom mimo EU, resp. OECD).

V tejto veci nám nedá nespomenúť možno až „diskriminačné podmienky“ našich občanov oproti zahraničným osobám. Pokiaľ chce byť občan SR nadobúdateľom obchodného podielu, nesmie byť dlžníkom Sociálnej poisťovni, Finančnej správy a nemôže byť vedený v exekučnom registri. Zahraničná osoba žiadne potvrdenie o bezdlžnosti nepotrebuje a ani obchodný register nič neskúma. Naviac pokiaľ je nový konateľ zahraničná osoba trestanou osobou v jeho krajine, toto obchodný register ani neskúma, ponechá to na živnostenský úrad, ktorý až po zápise zmien vyzve nového konateľa – zahraničnú osobu na doloženie úradne preloženého výpisu z registra trestov, čo prihliadnuc na zákonom stanovené termíny a prípadnú nečinnosť nového konateľa, môže trvať aj mesiace. Týmto spôsobom zákonodarca priam otvára dvere potencionálnym podvodníkom zo zahraničia. 

V našej spoločnosti nemáme záujem o problémových záujemcov o kúpu našich READY-MADE spoločností, a preto tak, ako je horeuvedené, sme naše podmienky pri kúpe spoločnosti podmienili v rámci transparentnosti vysoko nad požadované zákonné podmienky. Možno sa časom dopracujeme k tomu, že predaj spoločností cez overené spoločnosti, ktoré sú transparentné, kontrolované a platia z každého predaja štátu dane do štátneho rozpočtu, štát podporí a predaj READY-MADE spoločností takto vytlačí zo šedej ekonomiky.