Bezúhonnosť – podmienka pre získanie živnosti

ŽIVNOSŤ | 27. mája 2020

Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať živnostník, zodpovedný zástupca ako aj konateľ s. r. o.

✔ Za bezúhonného sa NEPOVAŽUJE ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

✔ Ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, živnostenský úrad môže vyzvať podnikateľa, aby predložil právoplatný rozsudok o odsúdení. Ak podnikateľ nepredloží rozsudok v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.