Základné údaje – zmeny v sro (ďalej len spoločnosť)

SRO | 8. júna 2019
  • O zmenách v spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
  • Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
  • Podmienkou vykonania akejkoľvek zmeny v obchodnom registri je, aby bolo zmenené základné imanie z SK na EUR.
  • V prípade zmeny osobných údajov (zmena mena, adresy), musia byť už tieto zmenené aj v občianskom preukaze. 
  • Prevodca a nadobúdateľ obchodného podielu nemôže byť evidovaný na zozname dlžníkov finančnej správy a na zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Tieto zoznamy sú verejne dostupné, teda je to možné prekontrolovať.
  • Základné pojmy : zmena obchodného mena (nemôže byť totožné s obchodným menom už registrovaným na obchodnom registri. POZOR – zmenené veľké a malé písmeno, iný dodatok za obchodným menom, čiarky, bodky pomlčky a medzery – pri obchodnom mene, obchodný register neuzná ako iné obchodné meno), zmenasídla (je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorého obchodný register preverí) zmenapredmetu činnosti (aktuálny zoznam si stiahnite na našej stránke v sekcii FORMULÁRE. POZOR – správne znenie predmetu činnosti je uvedené pri 4 – miestnom čísle).