Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu

ŽIVNOSŤ | 10. júna 2020
  • Zodpovedným zástupcom podnikateľa je fyzická osoba, ktorá zabezpečuje odborné vykonávanie remeselnej alebo viazanej činnosti (napr. v prípade, že podnikateľ chce vykonávať remeselný predmet činnosti MURÁRSTVO a nemá v tomto odbore príslušné vzdelanie, musí mať zodpovedného zástupcu).
  • Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi, POZOR to neplatí, ak je ním manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen, a ak ide o obec, jej starosta.
  • Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky.
  • Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni.
  • Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu.